NEĮGALIEMS VAIKAMS TAIKOMOS PAGRINDINĖS LENGVATOS

Eil Nr.

Lengvatų pobūdis

Lengvatos apibūdinimas ir teisės aktai

1.

Vaistai

100 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamų vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui.

Sveikatos draudimo įstatymas (10 straipsnis)

2.

Gydymas

Visa bazinė kaina kompensuojama medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą.

Kompensuojama 90 procentų bazinės sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos.

Sveikatos draudimo įstatymas (11 straipsnis)

3.

Vykimas per pasienio kontrolės punktus

Teisę vykti be eilės turi lengvieji automobiliai, kuriais vežami neįgalūs vaikai, pateikę neįgaliojo pažymėjimą.

LRV nutarimas 2006-06-01 Nr.524 „Dėl LRV 2001 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo pakeitimo

4.

Ženklo „Neįgalusis“ naudojimas

Teisę ženklą naudoti turi fizinis asmuo, kuris veža vaiką, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005-01-28 įsakymas Nr. A1-20/1V-23/V-67 „Dėl skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

5.

Transporto lengvatos

Teisė įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba mėnesinį vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida, bei juos lydintis vienas asmuo.

Transporto lengvatų įstatymas (5 straipsnis)

6.

Gyvenamasis plotas

Valstybės parama būstui įsigyti, ar pritaikyti neįgaliųjų poreikiams teikama:

  • asmenims, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
  • šeimoms, kuriose yra asmuo, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams modernizuoti įstatymas (4 straipsnis)

Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, iki 2002 12 31 lengvatinėmis sąlygomis gavusiems kreditus ir po 2003 01 01 šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, - padengiama 20 procentų suteikto kredito likučio sumos.

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimo įstatymas (2-1 straipsnis)

Subsidija būsto kredito daliai padengti teikiama kreditų gavėjams - šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas – padengiama 20 proc. suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos.

Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas (6 straipsnis)

Šeima, kurioje yra neįgalus vaikas, gyvenanti savivaldybės išnuomotame būste, kurio naudingasis plotas, tenkantis 1 šeimos nariui yra mažesnis kaip 10 kv.m. arba 14 kv. m., turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą (8 ir 9 straipsnis).

Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas

Šeimose, kuriose yra neįgalus vaikas ir turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybėje datą. Į šį sąrašą įrašomos šeimos, kuriose yra neįgalus vaikas.

Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas (11 straipsnis)

7.

Darbas

Darbo rinkoje papildomai remiami:

  • neįgalieji, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
  • šeimos pasirinkimu vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas, faktiškai auginantis neįgalų vaiką iki 18 metų.

Užimtumo rėmimo įstatymas (4 straipsis)

Įdarbinimas subsidijuojant:

  • darbdaviams įdarbinusiems asmenis, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį asmenį per visą jų darbo laikotarpį mokama faktiškai dirbtą laiką pagala LRV patvirtintą minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio subsidija;
  • darbdaviams įdarbinusiems asmenis, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ir šeimos pasirinkimu vaiko motiną (įmotę) arba tėvą (įtėvį), vaiko globėją, rūpintoją, faktiškai auginantį neįgalų vaiką iki 18 metų, subsidijos darbo užmokesčiui mokamos iki 12 mėnesių.

Užimtumo rėmimo įstatymas (26 straipsnis)

Neapmokestinamas darbo užmokesčio dydis -800 litų - asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

Neapmokestinamas darbo užmokesčio dydis -600 litų- asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (20 straipsnis)

Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), apmokant už tai iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir ūkio lėšų.

Darbo kodeksas (214 straipsnis)

8.

Atostogos

Neįgaliesiems - 35 kalendorinių dienų atostogos.

Darbo kodeksas (166 straipsnis)

Darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką, suteikiamos 35 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos.

Darbo kodeksas (166 straipsnis)

Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po 6 mėnesių nepertraukiamo darbo įmonėje, turi darbuotojai vieni auginantys neįgalų vaiką.

Darbo kodeksas (169 straipsnis)

darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų – iki 30 kalendorinių dienų suteikiamos nemokamos atostogos darbuotojų reikalavimu.

Darbo kodeksas (184 straipsnis)

9.

Indėliai

Atkurtomis santaupomis pradedama laisvai disponuoti šeimos, auginančios neįgalius vaikus.

Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymas (6 straipsnis)

11.

Teisinė pagalba

Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius, turi asmenys:

  • kuriems nustatytas sunkus neįgaluma;
  • šių asmenų globėjai, kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti bei ginti.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (12 straipsnis)

13.

Valstybės rinkliava

Už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei pakeitimą, už dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, išdavimą nuo valstybės rinkliavos atleidžiami asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis .

Rinkliavos įstatymas (6 straipsnis)